Voorwaarden

voor de inschrijving bij de
International Tai Chi Chuan Association (ITCCA) Amsterdam

1 - Onderwerp van de overeenkomst is het onderwijzen van de originele Yang-stijl door een gevolmachtigde van de ITCCA.

2 - Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens worden onder begeleiding van een assistent of leraar oefenlessen aangeboden.

3 - De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (‘beginnerscursus’) afgesloten en daarna telkens met één maand verlengd (‘gevorderden’).
Opzegging van de overeenkomst dient per e-mail te gebeuren voor de eerste van de maand met een opzegtermijn van een kalendermaand.

4 - Cursuskosten:
Beginnerscursus
Het cursusgeld ad € 140,--, is te voldoen voor aanvang van de lessen op
NL 26 INGB 0007 6762 29 t.n.v. School voor Tai Chi Chuan, Martin Klett.
Contante betaling, van het gehele cursusbedrag, is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus.

Gevorderden
De maandelijkse contributie ad € 55,-- wordt betaald d.m.v. een doorlopende incasso-opdracht, waarbij de leerling toestemming geeft deze maandelijks van haar/zijn rekening te laten incasseren; of d.m.v een factuur, waarbij de contributie per kwartaal wordt gefactureerd. De factuur moet steeds voldaan zijn vóór het begin van het kwartaal, dus vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Als de leerling student is of een stadspas met groene stip heeft, bedraagt de maandelijkse contributie € 52,--.

De ITCCA - lidmaatschapskosten ad € 31,-- zijn jaarlijks te voldoen. Dit geeft recht op het boeken van cursussen en deelname aan oefenlessen.

5 - De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om een andere reden niet aanwezig is.

6 - De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

7 - Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

8 - De “originele Yang-stijl” mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden.
De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam “originele Yang-stijl”, gedeeltes ervan of namen die erop lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

9 - Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden alleen door de School voor Tai Chi Chuan, Martin Klett bewaard en gebruikt voor communicatie tussen leerling en de school.